Otthonfelújítási támogatás

 

 

Otthonfelújítási támogatás tájékoztató

 

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

- A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak, vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. (a támogatás szempontjából gyermeknek minősül a kérelem benyújtásakor 25. életévét még be nem töltött gyermek!)

 

- A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

 

- Legalább 1 éves TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)

 

 - A támogatással érintett lakásban az igénylő(k)nek, illetve a kiskorú gyermek(ek) legalább 50% mértékű, ingatlan nyilvántartásba bejegyzett (tulajdonlapon bejegyzett)  tulajdoni joggal rendelkezzenek

 

- Az igénylők és gyermekeik legalább 1 éve bejelentett lakcímmel rendelkeznek a fejlesztéssel érintett ingatlanon (kivétel, ha az ingatlant 1 éven belül vásárolták)

 

- A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

 

A támogatás mértéke

 

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

 

A támogatás összege 50-50%-ban kell tartalmazzon anyagköltséget és munkadíjat!*

 

Támogatható építési tevékenységek

 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy

cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások

alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,

párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f ) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,

festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf ) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség

(így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.)

Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

 

Napelemes rendszer kivitelezésére vonatkozó kikötések:

 

- a napelemes rendszer ára munkadíjjal és anyagköltséggel együtt nem haladhatja meg a bruttó 450.000 Ft / kWp (összesített panelteljesítmény) fajlagos értékhatárt!

 

- 2021. június 30-ig átadott, a szolgáltató által átvett, éves szaldó elszámolásra szerződött rendszerek esetén igénybe vehető a támogatás (június 30. követően benyújtott kérelem esetén is!)

 

- 2021. július 1-től átadott rendszerek esetén a támogatás igénybevételének feltétele az új bruttó elszámolásra való szolgáltatói szerződés kötése.

 

A kérelem benyújtásának módja:

 

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon:

 

a) – az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen (Az igénylő az elektronikus úton benyújtott kérelmét és mellékleteit – így különösen a szükséges mellékletek másolatait – saját maga is hitelesítheti!)

 

b) postai úton vagy

 

c) személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

 

A támogatás a rendelet hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 

- Kivitelezővel 2021. január 1-jét követően megkötött vállalkozási szerződés (elérhető lesz formanyomtatvány) - Vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában.

 

- 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített, az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentum

 

- Lakcímet igazoló hatósági bizonyítványok (igénylők és gyermekeik)

 

- Osztatlan közös tulajdon esetén közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet

 

- a Kincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány

 

- az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy:

- az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek

- összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

- felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezményt használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez, vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vette-e, és amennyiben igen, akkor az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolatát benyújtja – (CSOK felhasználása esetén az ahhoz kapcsolódó, bank által elfogadott költségvetés és számlák másolatát is szükséges csatolni a kérelemhez, igazolva, hogy ugyanarra a munkálatra nem vesznek igénybe duplán állami támogatást. A két állami támogatás igénybe vehető párhuzamosan ugyanarra az ingatlanra, amennyiben két külön beruházásra vonatkoznak, a CSOK-ból finanszírozott beruházásból viszont nem igényelhető vissza további támogatás.)

 

Az igénylés elbírálása, a támogatás kifizetése

 

- A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el.

 

- A kérelem elbírálása során a Kincstár ellenőrzi a támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét, és a feltételek fennállása esetén megállapítja a támogatás összegét. A támogatásra való jogosultságot és annak mértékét a kérelem benyújtásakor fennálló feltételek alapján kell megállapítani.

 

- A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott

– legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

 

- Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki.

 

- A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

 

- Ha az igénylő a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek nem felel meg, akkor a Kincstár tájékoztatja az igénylőt a kérelem elutasításáról és annak indokáról.

 

A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése

 

- A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.

 

- Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

--

Forrás: Magyar Közlöny 259. szám: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

 

* A támogatási összeg összetételére vonatkozó kikötés szemléltetése példával:

 

- A beruházás bruttó összege: 5.000.000,- Ft.

- Maximálisan visszaigényelhető támogatás: 2.500.000,- Ft.

 

A támogatás összegének 50%-a munkadíj, 50%-a pedig anyagköltség kell legyen, ami azt jelenti, hogy a teljes beruházás kell tartalmazzon legalább 1.250.000,- Ft munkadíjat és legalább 1.250.000,- Ft anyagköltséget, hogy a támogatott igénybe vehesse a maximális támogatási összeget.

 

Általánosítva a rendelet kikötését: az anyagköltség és a munkadíj is el kell érje a teljes támogatott beruházási költség legalább 25%-át, hogy a beruházás költségének 50%-át visszaigényelhessük.

 

Amennyiben a munkadíj, vagy az anyagköltség nem éri el a teljes beruházási költség 25%-át, a projektköltség 50%-ánál kevesebb támogatás igényelhető csak.

 

A példánál maradva:

 

Ha csak 1.000.000,- Ft a munkadíj az 5.000.000,- Ft-os beruházásból, a maximális 2.500.000,- Ft. helyett összesen 2.000.000,- Ft támogatás igényelhető, mivel így teljesülhet a támogatási összeg 50-50%-os megosztása.

 

További információk a támogatással kapcsolatban:

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik

 

Napelemes rendszer ajánlatért töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat:

 

AJÁNLATOT KÉREK!

2013 (C) Minden jog fenntartva

Jelentkezzen be a Xoçai rendszerébe!

Ha még nem regisztrált oldalunkra itt megteheti: Regisztráció